Bönder bara wiki

Med hänsyn till hela perifera världen täcker den geografiska idéer, både sanna och falska, för alla slags människor - inte bara geografer, utan bönder och fiskare, företagsledare och poeter, romanförfattare och målare, beduiner och hottentoter - och för detta anledning till att det nödvändigtvis i stor utsträckning har att göra ... Overview A Gravity Bender is a Human with the ability to manipulate their center of gravity or the gravity around them. They are apparently a very rare group of humanoids with few actually known and fewer seen. Abilities Gravity Benders possess the ability to manipulate their center of gravity and the gravity around them. This allows the Bender the ability to climb sheer rock faces and jump ... Bara is a firebender that was born in Republic City, and currently running a crime organization there. Bara is a Master Firebender and with this being said this proves he is not your normal 'mobster', as most mobsters aren't this skilled in bending. Not much is known about this mysterious Bara. The biggest mystery about this mysterious Bara though, are his eyes, which are blood red, and has ... 2.5 En spelare får under en säsong bara vara med i ett lag, och bara på ett bord. Lag som inte följer denna regel diskvalificeras. Exklusiviteten gäller för samtliga alias en spelare använder på sO. Kulis Bara is an intergalactic pirate and criminal, who is very well known by Known Space even though he has been seen so rarely that there are no pictures of his face and almost no descriptions of his appearance. This is attributed to his loyal friends and the people who work for him, and because he is well liked by the general populace the people who have seen him are reluctant to give out ... Bara (バラ, Bara) is a former member of the Bomber group, alongside Genthru and Sub. He was among the players trying to clear the Greed Island game. He is a muscular man with middle-parting, long, straight, purple hair, and a tattoo that looks like a trident (🔱) on his forehead. De flesta människor är bönder och bor på egna gårdar eller i mindre byar och de flesta är nästan självförsörjande. Städer. I Ruh'mar finns det ett fåtal orter som kan betecknas som städer. Innan Ruh'mar var ett eget land, utan bara en del av riket Mundria, så var alla tvunga att lyda blint under kung Belgorius. Luxemburg är ett land på 15,000 invånare. De flesta (ca 13,000) bor i huvudstaden, Luxemburg. Resten är bönder som lever ute på sina bondgårdar och ser till att resten av invånarna har mat. Landet är ett av de rikaste i världen men lägger de mesta pengarna på att bygga smala torn av stål just för att det är premiärministerns hobby. Invånarna gillar dock Jean-Claude Juncker ... Svenska [] Adverb []. på pin kiv (idiomatiskt) bara för att retas eller trotsa, av ren illvilja Varianter: (mindre brukliga) på rent kiv, på pur kiv, på kiv Han spillde ut ett glas saft på pin kiv så att jag blev tvungen att torka upp alltihop. Treåringen lyssnar inte alls på mig, han gör precis tvärtemot vad jag säger bara på pin kiv. Nordkorea kan ha provskjutit raket på pin kiv. Welcome to the Peaky Blinders Wiki The Peaky Blinders Wiki is about the British BBC historic crime series created and written by Steven Knight. Help us expand the wiki, but remember spoilers are inside. Follow us on TWITTER and TUMBLR, like us on FACEBOOK and join our DISCORD!

[HPSA] Sverige och samerna

2020.01.29 14:24 vonadler [HPSA] Sverige och samerna

HPSA började som "Historical Public Service Announcement" men på Bromskloss utmärkta inrådan står det numera för "Historia På Sweddit Anbefalles".
Här kan du läsa alla tidigare HPSAer. Glöm inte att läsa längre ner, där det finns utmärkta HPSAer som är skrivna av andra.
Idag ska det handla om Sverige och samerna.
Ämnet är ofta kontroversiellt och det finns mycket dålig information om de historiska relationerna mellan samer och svenskar.
Samerna är ursprungbefolkning i stora delar av norra Sverige. Bristen på skriven tradition i området gör att det än idag debatteras om 'skridfinnarna' var en beteckning bara på samer eller också på en grupp semi-nomadiska kustbor i norra Norrland som hade mer finsk-ugriskt än samiskt ursprung. Någon gång på 700-800-talet började samer och svenskar att mötas i nuvarande Jämtland, Härjedalen och norra Gästrikland. Båda språken börjar låna ord av varandra, och det verkar som en ömsesidigt lönsam handel uppstår, då området var stort nog både för de fåtaliga svenska jorbrukare, fiskare och handelsmän som slog sig ner och samerna och deras traditionella, ofta halvnomadiska livsstil.
Samerna fick betala tull eller skatt på sin handel med svenskarna, men överlag så präglades den framväxande svenska statens relation med samerna av ömsesidig respekt - samerna betalade sin skatt i goda varor, ofta skinn och päls, som betingade bra priser på kontinenten. Detta var en tid när skatter betalades i natura (d.v.s. produkter) snarare än mynt, och samernas skatter var enkla att transportera och sälja och behandlade korrekt kunde de även hålla i åratal, till skillnad från t.ex. en tunna råg eller fem kilo saltat fläsk som en bofast bonde kunde tänkas ha som skatteplikt.
Den svenska staten var därför länge mån om att vara en god överherre för samerna, som annars lätt kunde resa västerut (till danska Norge) eller österut (till novgorodiska och senare ryska Karelen) och handla där istället, varvid Sverige skulle gå miste om en god inkomstkälla. Från början sålde staten rätten att handla med samerna till 'birkarlar som erlade en fast årlig avgift i skinn och päls för rätten att handla med samerna. När statens långa arm började vandra norrut längs med Norrlandskusten började man istället att skatta samerna direkt.
Gustav Vasa insåg att det fanns pengar att tjäna på samerna och avskaffade birkarl-systemet och lade alla samer direkt under kronan för själv kunna lägga beslag på all deras skatt. Samtidigt integrerades samerna i det svenska systemet - 1526 fick de rätt att välja tolvmän till domstolarna att sitta som nämndemän och döma i lokala brottsmål precis som svenska bönder. 1543 stadgades det att samerna hade samma rättigheter som bönder och 1551 att de hade rätt till mobilis et immobilis (fast och rörligt, d.v.s. land och vatten och alla djur och fiskar som lever där) i sitt land. Samerna fick också från 1602 två platser i bondeståndet och hade därmed även ett (minimalt, men ändå) inflytande över Sveriges politik. Bondeståndet var ett av fyra stånd och hade kring 150-200 platser under 1500- och 1600-talen.
Med rätten till allt land inom sitt område hade samerna faktiskt på visst sätt mera rättigheter än svenska bönder, vars allmänningar ansågs tillhöra staten. Skatterna som samerna fick erlägga var också relativt låga - Karl IX försökte jämställa en vuxen same (endast män räknades här) med ett mantal jordbruksmark (jordbruksmark nog att försörja en familj), men Gustav II Adolf insåg svårigheten att driva in det och halverade istället skatten 1620, varvid en samisk vuxen man motsvarade ett halvt mantal.
1671 listades den årliga räntan (skatten) för en same som två riksdaler specie, vilket kunede betalas natura. En riksdaler specie motsvarades då 1 rävskinn och ett 1 lappskor, eller 50 ekorrskinn, eller 2 lispund (8,5kg per lispund eller totalt 17kg) torkade gäddor.
Samerna skulle dessutom betala fraktavgift i form av ett par lappskor eller motsvarande värde och tionde. Tiondet var från början tänkt som 10% av torkad fisk och renkött som samerna producerade, men ersattes snart av en fast avgift i form av några renar och/eller torkad fisk från varje sameby plus lite andra varor. Överlag betalade samerna därmed en tämligen låg skatt som erlades när de kom till marknadsplatserna för att handla och byta varor. Intressant is ammanhanget är att en del samer föredrog att betala sin skatt i engelskt ylletyg som de bytte till sig från engelska fartyg som angjorde ishavskusten i nuvarande norra Norge.
Mot mitten av 1700-talet började svenska staten att ändra sin politik gentemot samerna. Nu hade bönderna börjat betala sin landränta (skatt) i mynt och samernas varor var inte lika attraktiva längre. Dessutom såg man hellre att bofasta bönder, som var betydligt enklare att kontrollera och beskatta bosatte sig i Norrland. Steg för steg tog staten ifrån samerna deras rättigheter (särskilt jakt- och fiskerätt) och gav dem istället till svenska bönder som var villiga att kolonisera norrlandskusten och älvdalarna inåt landet. 1766 förlorade samerna sina vikta platser i bondeståndet och 1751 infördes en egen domstol för samiska ärenden (som visserligen bemannades med samer och skötte ärenden kring jakt- fisk- och betesrätt, mestadels samer emellen) och samerna förlorade sina platser i de vanlig häradsrätterna, som fortfarande dömde i brottsmål. Från den här perioden kommer många av de konflikter som vi idag ser mellan svenska och samiska norrlänningar, där man bråkar om jakt- fiske- och betesrättigheter, där skogsägare klagar på att renar äter upp skogsplant och vill behålla jakträtter de arrenderar från staten eller andra och renägande samer kämpar för gamla betesrättigheter och jakt- och fiskerättigheter vars utarrenderande kan vara nog så lönsamt.
Svenska staten började också bli hårdare med kristnadet av samerna - där man tidigare sett mellan fingrarna med sammankomster vid heliga platser och gamla ceremonier och offrande till förfädernas gudar började man nu att aktivt försöka utrota den gamla tron och tvinga in samerna i svenska kyrkan. Nåjdtrummor brändes, offerstenar slogs sönder och jojkande förbjöds. 1693 dömdes även samen Lars Nilsson till döden för att han öppet och inför häradsrätten och lagmanstinget sagt att han inte kunde vara utan sina förfäders gudar sedan hans barn blivit sjuka.
Det inrättades även statligt finansierade skolor på 1700-talet, som gav samiska barn en 2-årig utbildning som skulle fostra dem till goda kristna undersåtar, vilket inkluderade att lära dem läsa och skriva.
Man kan märka att generellt verkade svenska staten på 1700-talet och början av 1800-talet gärna tvångsassimilera samerna - de skulle tala svenska, vara kristna och betala ordentligt med skatt och vara goda undergivna undersåtar, men de stora avstånden och att svenska staten faktiskt var beroende av samisk renskjuts för att transportera meddelanden och personal gjorde att det var svårt att få samma järngrepp om samerna som man hade om den bofasta bondebefolkningen.
Mot slutet av 1800-talet dök det upp en tämligen underlig rasistisk syn på samerna. Det ansågs plötsligt viktigt att bevara samisk kultur och det samiska språket och samerna som folkgrupp. Samtidigt ansågs det att samer var underlägsna svenskar och att de behövde det hårda halvnomadiska livet för att hålla sig friska och hälsosamma. Samer som slog sig ner och började leva med moderna bekvämligheter skulle snart börja rasblanda sig, bli alkoholiserade och kriminella, ja rent av sjuka och olyckliga. Det rasbiolgiska institutet under Herman Lundborg var aktivt i den här debatten och Sverige kom att bedriva en politik som kalldes 'lapp ska vara lapp' där samernas barn endast fick gå i lappskolor, där de fick bo i speciella träkåtor så de inte skulle frestas av det bofasta livets bekvämligheter. 12-14 barn inrymdes i en kåta och dessa visade sig snat vara dragiga, kalla och uselt byggda och sjukdomar som tuberkulos och dysenteri grasserade bland de tätt sammanpackade barnen och många dog. Skolorna var dessutom instruerade att inte lära samernas barn för mycket om livet utanför rennäringen och deras hemtrakter då det kunde verka lockande för dem och skulle leda till fattigdom och armod, då samer 'saknade den fysiska styrkan för regelbundet slit i den bofasta världen'.
Lappskolorna avskaffades 1939 och samen Isrel Ruong blev inspektör för nomadskolningen 1944, den första samen på positionen. 1947 fick han i uppdrag att utreda en vanlig skolgång på sju år (som var standard då i Sverige) för samiska barn och hans råd för att förbättra skolgången skapade en normal skolgång för samiska barn.
submitted by vonadler to sweden [link] [comments]


2016.09.10 13:10 LadyManderly Den misslyckade statskuppen år 1756

Efter stormaktstidens ände hamnade Sverige i ett politiskt instabilt läge. År 1772 hade vi en statskupp för att stärka konungens makt och bara 37 år senare hade vi en ny statskupp, denna gång för att avsätta vår kung och skära ned på kungamakten.
Men en mycket mindre känd statskupp hade redan utförts, och det är mycket möjligt att detta är för att den misslyckades. Men så var den också nästan dömd att misslyckas redan från början. Detta var Lovisa Ulrikas kupp, drottning av Sverige, av årgång 1756. Men först lite bakgrund...
Som med många andra drottningar och höga damer i Sverige var Lovisa ursprungligen Tyska, Men hon var inte vilken tyska som helst, hon var syster till Frederick den II av Preussen, mer känd som Frederick den store. Hans styre dominerades av tanken på upplyst, absolut monarki och hans militära framgångar hade förskjutit makten i Tyskland från Habsburg till Preussen. Även om han följde flera upplysningsideal (som lättnader på censur, religionsfrihet, avskaffande av tortyr, mm) så var makten otroligt centraliserad till kronan, såsom vad idealet på kontinenten.
I Sverige såg det annorlunda ut. Sen Kalle tolva gick och dog så förvandlades Sverige ganska fort från enväldigt kungadöme till ett riksdagsstyre, där de fyra kammarna, även kallade ständerna (adel, präster, borgare och bönder) kontrollerade det mesta som hade med politik att göra.
Frederick den store var väl medveten om skillnaden mellan Sveriges och Tysklands politiska klimat och varnade i flera brev sin syster från att göra något radikalt. Dock har Sverige aldrig någonsin haft en icke-regerande drottning som varit så sugen på att styra. Hennes man och dennes företrädare skulle visa sig inte ens ha nära lika mycket makthunger. Den förre konungen, Fredrik I den förste, kallades gärna 'den late och föråldrade', och spenderade slutet av sitt liv med dryckeslag, jakt och att jaga kjoltyg. Hans roll som konung var reducerad nästan fullständigt till en ceremoniell roll.
Hans efterträdare blev Adolf Fredrik. För att få en idé om hur han skötte sitt jobb som kung kan jag berätta om en liten anekdot från 1756, då regeringen beslutade att Kungens signatur kunde ges med namnstämpel på beslut från riksdagen. Han var nämligen så upptagen med att svarva snusdosor att riksdagens beslut kunde läggas på stora högar innan han tog sig an dem!
Så ja, när Lovisa Ulrika och hennes man blev det nya kungliga paret i Sverige år 1751 när Fredrik I dog så var inte det kungliga livet precis vad hon förväntat sig. Inte ens de kungliga juvelerna var hennes, de tillhörde de facto staten, hon disponerade endast över dem. Lovisa var av en annan åsikt; hon pillade nämligen loss ett flertal mycket värdefulla juveler från kronan. Dem hoppades hon pantsätta för att kunna fixa fram pengar nog att organisera en statskupp. Hon hatade ständerna och riksdagen och drömde om att regera ett Sverige i Preussisk stil.
Under vintern 1755-1756 skickade några diamanter och lite smycken till sin andra bror, prins August Wilhelm, i Berlin. Hon bad honom att ordna fram kontanter via så diskreta kontakter som möjligt. Men något gick fel. Snart började det viskas och tasslas om att juveler och infattningar fattades på drottningens diadem. Tillsist skrev ständerna brev där de krävde att få inspektera juvelerna men Lovisa svarade med aggressiva försändelser där hon hävdade sin äganderätt som drottning. Skandal hotade. Lovisa skrev till Berlin och bad sin bror fixa hem juvelerna så snabbt som möjligt.
Det finns inga säkra källor på om August Wilhelm någonsin lyckades fixa fram några pengar... Eller hur han lyckades smuggla juvelerna tillbaka till Sverige. Men vad vi vet med säkerhet är att ett brev skrevs från Stockholm, daterat den 21 Maj 1756, addresserat till August Wilhelm med följande meddelande. "Juvelerna anlände hit igår kväll."
Där kunde historien ha tagit slut och bara varit en pinsam angelägenhet för Lovisa. Hon kunde ha åkt till ständerna, visat juvelerna och så hade det hela varit över. Men det låg inte i hennes tankar. Hon hade större planer. Kuppen skulle iscensättas i vilket fall som helst.
Det var så dåligt planerat så det nästan kan framstå som ett skämt. Planen hade gjorts upp av en vän till kungaparet, Erik Brahe, och skulle utföras med hjälp av hans förtrogne kapten Erik Puke. För de som är betrodda med svensk adelsätters namn så kan man snabbt få intrycket att det fanns ett stort stöd för Lovisas kupp. I den inre cirkeln fanns bland andra Carl Gustaf Löwenhielm, Adam Horn, Nils Adam Bielke, Erik Brahe, Erik Wrangel och Gustaf Jacob Horn.
Natten till den 21 Juni skulle de två officerarna Erik och Erik kommendera ut sina trupper på Stockholms gator. De skulle marchera till olika strategiskt viktiga punkter och sedan arrestera riksrådets medlemmar innan en ny författning snabbt skulle proklameras. Erik Puke summerade det ungefär såhär: "Rakt i kurran på de så kallade frihetsvännerna." Kungaparet skulle vänta i Ulriksdal och resa in nästa morgon, deras ekipage omringat av hurrande invånare.
Planer på att kontrollera riket i stort, hur andra militära enheter eller lokala ståthållare i Sveriges olika regioner skulle kontrolleras fanns ej.
När natten väl kom var det något som gick fel. Ammunition till trupperna kom ej fram i tid. Vapen saknades. En sak gick iallafall bra. Rekryteringen av fotfolk på Stockholms olika värdshus gick lysande, så lysande bra faktiskt att flera av deras agenter som skickats ut för att varva upp befolkningen drack så mycket så de blev redlösa och pratade alldeles för högt, alldeles för tidigt. Planerna läckte och rådet kommenderade ut lojala trupper för att arrestera kuppmakarna. Hotet avvärjdes snabbt.
Nästa morgon när Kungaparet kom åkande insåg de att kuppen redan var nedslagen. Överallt på gatorna stod bistra soldater med gevär och kanoner, flera av dem laddade och riktade mot slottet. Kungaparet arresterades och trots att några planer snabbt formades på att frige dem så skjöts dessa i sank när det visade sig att inte ens det kungliga gardet var villiga att hjälpa flyktförsöket.
Erik Brahe och sju andra officerare miste sina huvuden i en offentlig avrättning på Riddarholmstorget. Drottningen tvingades överlämna sina Juveler för inspektion innan de återgavs till henne (dock bar hon dem aldrig igen). Adolf Fredrik fick en skarp varning; om rådet fick den minsta aning om att han på något sätt försökte stärka Kungamakten "vore rikets ständer tvunga att skilja sig vid honom."
Rådet drog dock slutsatsen att Ulrika varit den drivande kraften bakom det hela och ärkebiskopen lät förhöra henne för att kunna skriva en officiell förklaring till det skedda. Slutsatsen lydde att "Hon förgätit (glömt) sin plikt mot Gud, sin gemål och Sveriges rike och att hon bar skulden för de nyligen avlivades blod". Enligt protokollet fick hon i ett svar betyga sitt nöje med ståndets mogna förebråelser till hennes och rikets bästa. Enligt vittnen försäkrade hon "att hon icke i något tänkt ont mot riket", men "huru hjärtat varit beskaffat vore allena Gud bekant, dock ville man förmoda det bästa".
Hon såg det hela som otroligt förudmjukande, men satt kvar som drottning och senare änkedrottning efter hennes mans död.
Förutom hennes misslyckade kuppförsök så är hennes största avtryck i Sverige ett stort intresse för upplysningsideal, vilket innebar att hon med de resurser hon förfogade över investerade i Vetenskapsakademin, grundade Vitterhetsakademin och sponsrade konst, poesi och musik i allmänhet.
Hon försökte också fortsätta utöva makt och kontroll över riksdagen, bland annat genom att skapa ett tredje vågmästar-parti kallat Hovpartiet mot Hattarna och Mössorna. I somliga fall gick det relativt bra för henne och hennes lojalitet hoppade mellan de olika partierna med jämna mellanrum. Desto äldre hon blev, desto sämre blev också hennes mentala hälsa, och tillsist var hon inkapabel att utöva någon politiskt makt.
För de som är intresserade av hur komplex Sveriges politiska sjuttonhundratals-historia rekommenderar jag följande wiki-länkar. Mer tänker jag inte posta här, för då blir det ett jäkla berg att läsa. Där finns fortfarande en hel intressanta saker om Lovisa, hennes man, rådet och hennes son som jag utelämnat, så jaga mer spännande historia på egen hand!
submitted by LadyManderly to sweden [link] [comments]


TUGAN BARA L'ARNAQUE DU SIECLE ! (avis formation marketing ... YouTube Freddy Kalas - Jovial - YouTube BELLY DANCE Oxana Bazaeva and Artem Uzunov (Solo tabla ... Ikko Mikke - Sanu ajkal shisha bada chhed da Satinder ... IJustWantToBeCool2 - YouTube RO-PIECE WIKI - YouTube

Bara Avatar World Wiki FANDOM powered by Wikia

  1. TUGAN BARA L'ARNAQUE DU SIECLE ! (avis formation marketing ...
  2. YouTube
  3. Freddy Kalas - Jovial - YouTube
  4. BELLY DANCE Oxana Bazaeva and Artem Uzunov (Solo tabla ...
  5. Ikko Mikke - Sanu ajkal shisha bada chhed da Satinder ...
  6. IJustWantToBeCool2 - YouTube
  7. RO-PIECE WIKI - YouTube
  8. Vi er bønder!

Drama fra Rana UB har laget sang for å skape oppmerksomhet rundt jordbruksforhandlingene! Takk til Vegard Lysfjord Sæterhaug for filming og redigering! Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queue Freddy Kalas – Jovial (AlterEgo/Universal Music AS) Regi musikkvideo: Magnus Evensen Hør/last ned Jovial her: https://FreddyKalas.lnk.to/Jovial Director: Mag... - BELLYDANCE DRUM SOLO with Dariya Mitskevich https://www.youtube.com/watch?v=UZuWz9M1GUo - LUMINOUS DARBUKA https://www.youtube.com/watch?v=p5Hpwc2IfaY - AP... Här är äntligen vår Poddcast-kanal! Vad hade du gjort. Här lägger vi upp lite klipp från vår poddcast. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Feel the love with this epic Punjabi love song 2020 Ikko Mikke in the soulful romantic voice of Satinder Sartaaj featuring Aditi Sharma. Sanu Aj kal Shisha B... S'INSCRIRE AU PROGRAMME RX DE TUGAN: https://se-former.co/-M-zlnHjsEBnB4_8Dst9 _____ Tugan Baranovsky Arnaque ? Je vous donne mon avis sur les formations ma...